Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Zmiany w umowach zlecenie i o świadczenie usług od 01.01.2017 r.
prawnik Zmiany w skrócie:
- wprowadzono minimalną stawkę godzinową,
- nałożono obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej,
- w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub o świadczenie usług na okres dłuższy niż miesiąc, wprowadzono obowiązek wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu,
- wprowadzono obowiązek ewidencji ilości godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług i przechowywania dokumentacji z tym związanej przez 3 lata,
- wprowadzane zmiany nie będą dotyczyć umów o dzieło,
- wprowadzane zmiany nie będą dotyczyć wszystkich umów zleceń lub umów o świadczenie usług a tylko tych, w których przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi spełniać będzie określone kryteria i które nie zostały wyłączone w samej ustawie.

Ustawodawca wraz z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ((Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), która wchodzi w życie dnia 01 stycznia 2017 r. wprowadził nowe regulacje dotyczące sposobów obliczania i wypłaty wynagrodzeń wynikających z umów zleceń oraz umów o świadczeniu usług oraz obowiązku przechowywania dokumentacji z tym związanej. Zmiany te nie będą jednak obowiązywały automatycznie wszystkie podmioty, gdyż ustawodawca w art. 1 ust. 1b lit. a) i b) przedmiotowej ustawy postanowił, że nowe przepisy będą obowiązywały jedynie w przypadku gdy przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi będzie:

- osoba fizyczna wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

- osoba fizyczna nie wykonująca działalności gospodarczej która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm. 3) ) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności;

Wyłączenie stosowania ustawy
Innymi słowy jeżeli przyjmującym zlecenie będzie osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników lub będąca zleceniobiorcą w umowach z podmiotami trzecimi wówczas przepisów wskazanej powyżej ustawy stosować nie będziemy. W przypadku zaś osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ustawy tej stosować nie będziemy w przypadku gdy osoba taka wykonywać będzie zlecenie lub świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorcy jednak poza zakresem prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej. Spod stosowania ustawy wyłączony został również szereg umów wskazanych bezpośrednio w ustawie. Wobec czego nowe regulacje nie będą miały zastosowania również do:

- umów zlecenia lub świadczenia usług jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
- umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930);
- umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
- umów o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
- umów w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- umów w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
- umów w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
- umów w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
- umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
- umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Przykład 1:
Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą tj. agencje reklamową i zleca wykonanie usługi Panu Markowi, który prowadzi również działalność gospodarczą. Strony zawierają umowę zlecenie. Jeżeli Pan Marek jest zleceniodawcą na rzecz jeszcze innych podmiotów to znowelizowane przepisy nie będą miały zastosowania do umowy zawartej pomiędzy Panem Janem a Panem Markiem. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy Pan Marek będzie zatrudniał pracowników. Jeżeli natomiast Pan Marek będzie prowadził działalność gospodarczą ale będzie pracował wyłącznie dla Pana Jana, nie zatrudniając pracowników wówczas powstanie obowiązek stosowania przepisów ustawy.

Przykład 2:
Pan Jan, prowadzący działalności gospodarczą zawiera umowę z Panem Jurkiem, który działalności gospodarczej nie prowadzi. Jeżeli przedmiot zlecenia będzie wchodził w zakres prowadzonej przez Pana Jana działalności gospodarczej, wówczas nowe przepisy będą miały zastosowanie do takiego stosunku prawnego. Gdyby zaś Pan Jan zawarł umowę zlecenie lub o świadczenie usług ale poza ramami prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wówczas przepisów nowelizacji nie stosuje się.

W przypadkach, w których ustawa będzie miała zastosowanie tj. w przypadku umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. W przypadku zaś gdyby Zleceniodawca nie ustalił poprawnie wysokości stawki godzinnej np. zaniżył ją lub nie zaktualizował dotychczas obowiązującej umowy w tym zakresie, ustawodawca wprowadził domniemanie że przyjmującemu zlecenie i tak przysługiwać będzie minimalna stawka godzinowa w określonej obwieszczeniem wysokości.

Przykład 3:
Pan Jan zawarł z Panem Jurkiem umowę o świadczenie usług. Z tego tytułu w umowie przewidzieli wynagrodzenie w wysokości 800 zł miesięcznie. Jeżeli Pan Jurek w danym miesiącu przepracuje 61 godzin, wówczas wysokość wynagrodzenia nie będzie naruszała przepisów ustawy (61h x 13,00 zł = 739 zł). Jeżeli natomiast Pan Jurek przepracowałby u zleceniodawcy w danym miesiącu 80 godzin, wówczas jego wynagrodzenie winno być wypłacone w wysokości 1040 zł (80 h x 13,00 zł). W takim przypadku przepisu umowy naruszają znowelizowane przepisy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie minimalnej stawki godzinowej w 2017 r z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) od 01 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,00 zł brutto.

W przypadku zaś, gdy umowa o świadczenie usług lub zlecenia wykonywana będzie przez kilka osób, każdej z tych osób odrębnie należy się wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę w wysokości co najmniej obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. Każda z tych osób zobowiązana będzie również oddzielnie dokumentować czas wykonywania zlecenia lub świadczenia usług ( o czym poniżej).

Pamiętać należy, aby w umowie wprowadzić odpowiednie klauzule zabezpieczające dającego zlecenie np. Przyjmującemu zlecenie przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów, przy czym przyjmujący zlecenie zobowiązany jest uzyskać zgodę dającego zlecenie na dalsze wykonywanie czynności, w przypadku gdy ilość godzin wykonywania zlecenia przekroczy 69 w danym miesiącu kalendarzowym.

Nowelizacja, która wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku wprowadziła również obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej i co najmniej raz w miesiącu (jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc). Wprowadzono również zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki wynagrodzenia lub przenoszenia tego prawa na osobę trzecią do tej właśnie wysokości. Wobec powyższego zleceniobiorca uprawniony będzie do zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia ponad kwotę ustaloną na podstawie minimalnej stawki godzinowej. Będzie mógł również przenieść prawo do wynagrodzenia na osobę trzecią ponad tą kwotę.

Potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
Zgodnie z wprowadzonym nowelizacją art. 8b przedmiotowej ustawy, strony w umowie określają sposób potwierdzania liczby godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku zaś braku takiego uregulowania, zastosowanie będą miały regulacje ustawowe tj. przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi zobowiązany będzie do przedkładania dającemu zlecenie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Zestawienie takie powinno być przedłożone dającemu zlecenie w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Dla zachowania formy pisemnej wystarczy złożyć własnoręczny podpis pod dokumentem, zawierającym oświadczenie wiedzy lub woli. Dla zachowania formy dokumentowej, zgodnie z art. 77(2) kodeksu cywilnego, wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie przy czym dokumentem, przy tej formie jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Nośnikiem może być np. wiadomość email czy sms.
Dla zachowania formy elektronicznej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis taki należy jednak uprzednio posiadać. Musi on również spełniać kryteria kwalifikowanego podpisu.

Wobec powyższego jeżeli strony nie ustalą w umowie formy dokumentowania ilości godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie mógł je potwierdzać według własnego wyboru np. za pomocą smsów, email, pisemnie lub w formie elektronicznej przy czym pamiętać należy że to na dającym zlecenie spoczywa obowiązek przechowywania dokumentacji, w tym i potwierdzeń ilości godzin wykonywanych zleceń lub usług przez okres 3 lat. Jeżeli zatem dający zlecenie chciałby aby potwierdzanie ilości godzin następowało w formie pisemnej wówczas zapis taki będzie musiał pojawić się umowie.

W przypadku zaś, gdy do zawarcia umowy zlecenia lub świadczenia usług nie doszło w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej wówczas to na zleceniodawcy spoczywać będzie obowiązek poinformowania przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, przed przystąpieniem do ich wykonania, o formie ustalania sposobu potwierdzania ilości godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja tak winna być przekazana w jednej z wybranych form: pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. W przypadku niezachowania formy lub nieprzekazaniu takiej informacji, zastosowanie będą miały te same reguły co w przypadku całkowitego braku uregulowania tej kwestii w umowie. Ustawodawca zdecydował również, że obowiązku wskazanego powyżej potwierdzania sposobu ustalania liczby przepracowanych godzin nie stosuje się do osób wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zatrudnionych na podstawie (Dz.U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Na zakończenie wskazać należy również że zgodnie z art. 8e przedmiotowej ustawy ten kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Źródło obrazka: FotoliaNota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: