Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Ustalenie okresu podlegającego wpisowi do rejestru w pierwszym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki
prawnik Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy należy rozumieć „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;”.

Przepis ten nie reguluje sytuacji, w której przedsiębiorca wybierając jako rok obrotowy rok kalendarzowy, rozpoczyna działalność w pierwszej części tego roku, gdyż możliwość połączenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych z rokiem kolejnym przewidziana została wyłącznie w sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego.

W sytuacji takiej, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zakończenie roku obrotowego z końcem roku kalendarzowego. Taką regulację przewiduje również wprost art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten co prawda w ustępie 1 określa rok obrotowy tak samo jak czyni to art. 3 ust. 1 pkt 9 zdanie pierwsze ustawy o rachunkowości, jednak w ustępie 2 stwierdzono, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Zarówno zatem wykładnia językowa art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości jak i wykładnia systemowa tego przepisu w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konieczność zachowania spójności między pojęciem roku obrotowego zawartym w ustawie o rachunkowości i pojęciem roku podatkowego zawartym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do stwierdzenia, że pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy o krajowym rejestrze sądowym jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę do końca roku kalendarzowego przyjętego przez nią jako rok obrachunkowy.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 15/14 „Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego.”Nota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: