Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim
prawnik Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej nieobecności mieści się szerokie spektrum zdarzeń, jest nim między innymi przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji nawet gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, co do zasady wypowiedzenie to będzie nieskuteczne. Pamiętać jednak należy, że ochrona ta nie jest nieograniczona i nie ma zastosowania wówczas, gdy pracownik w czasie wręczenia mu wypowiedzenia świadczył pracę a następnie przedstawiał zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA), że w tym dniu był już niezdolny do pracy z powodu choroby. W judykaturze funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza, w myśl której wypowiedzenie umowy w powyższej sytuacji nie narusza art. 41 kodeksu pracy (vide: I PKN 848/00 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 05-02-2002; I PK 266/13 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc.)

Takie stanowisko Sądu Najwyższego ma zapobiegać kombinatorstwu pracowników i załatwianiu zaświadczeń lekarskich o chorobie obejmujących dzień, w którym wręczono im wypowiedzenie umowy.Na marginesie wskazać jednak należy, że w sytuacji, gdy pracownik pomimo choroby pozostał w pracy z uwagi na niemożność opuszczenia stanowiska pracy, np. z powodu braku zastępcy, czy też do chwili przybycia innego pracownika do obsługi maszyny, której pracy nie można przerwać lub w celu załatwienia niecierpiącej zwłoki sprawy, wypowiedzenie umowy o pracę wówczas jest bezskuteczne. Pracownik jednak musi pamiętać, że ciężar udowodnienia powyższych faktów spoczywa na nim.Nota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: