Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za poślizgnięcie się, upadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Publikacje

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie w dniu 01.01.2017 r. wprowadziła zmiany, skorelowane de facto z uregulowaniami, jakie wprowadza Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie również w dniu 01.01.2017 r. Zmiany te, generalnie dotyczą zasad powoływania członków zarządu oraz określania wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki(...)

(przeczytaj więcej)

 
Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Powyższe jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej — ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o(...)

(przeczytaj więcej)

 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 października 2016 r. sygnatura C-582/14 „dynamiczny adres protokołu internetowego zarejestrowany przez dostawcę usług medialnych online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej, którą dostawca ten udostępnia publicznie, stanowi wobec tego dostawcy dane osobowe w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji gdy dysponuje on środkami prawnymi umożliwiającymi mu zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą, dzięki(...)

(przeczytaj więcej)

 

Zmiany w skrócie: - wprowadzono minimalną stawkę godzinową, - nałożono obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej, - w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub o świadczenie usług na okres dłuższy niż miesiąc, wprowadzono obowiązek wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu, - wprowadzono obowiązek ewidencji ilości godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług i przechowywania dokumentacji z tym związanej przez 3(...)

(przeczytaj więcej)

 
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Na mocy art. 386 § 2 k.s.h. przepis powyższy ma również zastosowanie do wygaśnięcia kadencji członka rady nadzorczej. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna, Wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r. wydanym w sprawie III CZP 72/16 orzekł, iż za ostatni pełny rok obrotowy w(...)

(przeczytaj więcej)

 
Zasady i tryb obciążania właścicieli pojazdów samochodowych opłatami z tytułu parkowania na terenie stref płatnego postoju reguluje ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z brzmieniem art. 13b ust. 1 tej ustawy opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania, pobiera w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Przepis ten zawiera więc enumeratywnie wskazane przesłanki, które po łącznym spełnieniu dają(...)

(przeczytaj więcej)

 

Przeczytaj również:
  • Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim
  • Ustalenie okresu podlegającego wpisowi do rejestru w pierwszym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki
  • Wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie zasad zwrotu dotacji unijnych
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • Wypadek przy pracy - uraz a istniejące schorzenie samoistne pracownika
  • Zmiany w umowach o pracę na okres próbny

  • Nota prawna:
    Powyższe artykuły nie stanowią porad prawnych i mają charatker wyłączne informacyjny.